งานพัฒนาโปรแกรมข้อสอบออนไลน์

ประวัติความเป็นมา

โครงการวิจัยการใช้โปรแกรมการทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์

โปรแกรมการทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อวัดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกข้อสอบขั้นแรกและบริบทข้อสอบที่มีต่อคุณภาพของการทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์” โดยมีนิสิตผู้ทำวิจัยคือ นางสาวทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คือ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี และ Prof.Dr. Eiji Muraki

การพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดลองใช้โปรแกรมกับนักเรียนและศึกษาประสิทธิภาพการวัดของการทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติ รวมถึงให้นักเรียนผู้สอบได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการทดสอบรูปแบบใหม่นี้ เพื่อผู้วิจัยจะได้นำข้อเสนอแนะเหล่านั้น มาปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมการทดสอบให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นักเรียนยังได้ทราบถึงระดับความสามารถของตนในด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถนำผลการทดสอบไปพัฒนาทักษะความสามารถในรายวิชาที่มีคะแนนต่ำ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนผู้ใช้โปรแกรมจะได้รับข้อมูลผลการทดสอบ ที่เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองไม่มากก็น้อย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะนำข้อเสนอะแนะที่ได้รับจากนักเรียนทุกคนมาปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมให้มีความเหมาะสมยิ่งๆ ขึ้นไป

นางสาวทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ ผู้วิจัย

เชิญลงทะเบียนทดสอบได้ฟรีที่เว็บไซต์

http://www.mcatesting.com

ความต้องการและแนวทางการพัฒนา

ระบบทดสอบออนไลน์ สำหรับนักเรียนสามารถเข้ามาทดสอบ เป็นระบบทดสอบแบบปรับความยาก คำนวณด้วยเมตริกและสถิติ ทำให้สามารถวิเคราะห์ความสามารถของนักเรียนเพียงการสอบไม่กี่ข้อได้ เพื่อความปลอกภัยของระบบจึงเลือกแพลทฟอร์มในการพัฒนาด้วย พัฒนาระบบด้วย Microsoft 4.0 .Net Framework, ASP.NET, MS SQL SERVER 2008 R2

About admin